Valtarin koulu  

Oppimisen tuki jakaantuu kolmeen portaaseen.

YLEISTÄ TUKEA annetaan kaikille oppilaille yleensä heidän omassa luokassaan. Tuella pyritään ennaltaehkäisemään ja helpottamaan lieviä oppimisen esteitä. Yleistä tukea on esimerkiksi opetuksen eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus.

TEHOSTETTUA TUKEA annetaan niille oppilaille, joille yleinen tuki on riittämätöntä. Tehostetussa tuessa annettua tukea lisätään ja monipuolistetaan. Ennen tehostetun tuen alkamista oppilaille tehdään pedagoginen arvio luokan- ja erityisopettajan yhteistyönä. Oppimissuunnitelmaan kirjataan tehostetun tuen järjestäminen.

ERITYISTÄ TUKEA annetaan oppilaille, joiden oppimisen tavoitteet eivät toteudu riittävästi yleisen ja tehostetun tuen muodoilla. Opetus on pääsääntöisesti erityisopetusta. Ennen erityisen tuen aloittamista oppilaalle tehdään moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Opetuksen tavoitteet ja tarvittava tuki kirjataan oppilaan HOJKS:iin, jota seurataan ja arvioidaan yhteistyössä huoltajan kanssa.

Erityisopettaja on koulussa oppimisen ja siihen liittyvän tuen asiantuntija. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Erityisopettaja seuraava oppimisen edistymistä, etsii koulunkäynnin tukikeinoja ja antaa yksilö/pienryhmä/samanaikaisopetusta.