Valtarin koulu  

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta elämän pulmatilanteissa. Työn painopisteenä on koulussa tai oppilaan kotona esiin tulevien vaikeuksien varhainen havaitseminen ja tukeminen tilanteen helpottamiseksi. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan kanssa. Tapaamisten aikana kartoitetaan kokonaistilannetta ja arvioidaan tuen tarve. Asiakastyöhön kuuluvia ohjauskeskusteluja voidaan käydä joko oppilaan tai / ja huoltajien kanssa sekä tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden oppilaan asioita hoitavien henkilöiden kanssa ja laajennetaan oppilaan ympärillä olevaa tukiverkostoa tarpeen mukaan. Kaikki keskustelut ja ohjauskäynnit kuraattorin luona ovat luottamuksellisia.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos

Oppilaalla on vaikeuksia koulunkäynnissä:

koulumenestys huolettaa, opiskelu ei kiinnosta, on vaikea lähteä kouluun, on paljon poissaoloja, kiusaaminen huolettaa.

Oppilaalla on pulmia sosiaalisissa suhteissa:

yksinäisyys, kaverisuhteet tai seurusteluun liittyvät asiat askarruttavat, perheen ihmissuhteissa tai elämäntilanteissa on pulmia tai niissä on tapahtunut muutoksia, lapsi tai nuori joutuu helposti riitoihin aikuisten kanssa.

Lapsen ja nuoren kehityksen haasteet:

rajattomuus ja vaikeus noudattaa aikuisen asettamia rajoja, toistuva alakuloisuus, itsetunto-ongelmat, jännittäminen, päihteiden käyttö, oman tulevaisuuden suunnittelun vaikeus.

Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulukuraattoriin tai oppilas itse voi tulla varaamaan ajan kuraattorilta tai sopia ajan puhelimitse, Helmen kautta tai sähköpostilla.

Koulukuraattoripalvelut kuuluvat kaikille Iin kunnan perusopetuksen oppilaille.

Koulukuraattori on Kuivaniemen koululla perjantaisin. Koulukuraattori Mari Oikarinen, puh. 040 184 0469, mari.oikarinen@oulunkaari.com.

KOULUKURAATTORIN TIEDOTE

Siinä missä aikuinen murehtii loman loppumista, lapsi nauttii tavallisesta arjesta. Lasten arjessa kohokohtia ovat hetket, jolloin voi olla kiireettömästi aikuisten kanssa. Arki ei vaadi jatkuvia erikoisuuksia tai hurjaa menoa, vaan aikuisen kainalossa ja lähellä olemista. Lapsen arjen tulisi koostua rutiineista, jotka luovat turvaa ja tuovat päiviin ryhtiä. Lapsen arjenhallinnantaidot lisääntyvät rutiineiden kautta ja nämä vaikuttavat myönteisesti lapsen itseluottamukseen ja jaksamiseen. Nämä asiat näkyvät niin kotona kuin koulussa. Kun lapsi on sisäistänyt turvalliset arjen rutiinit eivät poikkeuksetkaan horjuta elämää niin paljon. Aikuisten tehtävä on luoda lapselle turvallinen arki.

Aika on merkityksellistä myös aikuiselle. Mikäli aikuinen ei vietä aikaa lapsensa kanssa, hän ei pääse mukaan lapsen tekemisiin, tunteisiin tai ajatuksiin. Arjessa aikuisen tehtävä on pyrkiä tunnistamaan ja huomioimaan lapsen tunteita. Yhdessä oleminen ja yhteen kokoontuminen esimerkiksi ruokailun merkeissä on ensiarvoisen tärkeää. Niin säännöllinen ruokailu- kuin unirytmikin kuuluvat lapsen arjen peruspilareihin, joista aikuisen tulee pitää huolta. Lapsi tarvitsee päivittäin aikuisen läheisyyttä, huomiota, tukea ja aikaa. Lapsen tunne-elämän kannalta on tärkeää, että hänellä on rakkautta ja rajoja, turvaa ja yhdessäoloa vanhempien kanssa. Kiitos ja kannustus tekevät hyvää lapsen itsetunnolle.

Koulunkäynti on lapsen työtä. Vanhemmat välittävät lapselle asenteita ja arvoja, myös koulunkäyntiin liittyen. On tärkeää, että kotona ollaan kiinnostuneita kouluasioista – kysellään ja eletään mukana. Kun lapsen perusasiat ovat hyvin ja arki pääsääntöisesti tasapainossa, niillä on myönteistä vaikutusta myös lapsen koulunkäyntiin.

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen ja mielekkääseen oppimisympäristöön, sekä turvallisiin koulumatkoihin. Kaverisuhteet ja sopeutuminen joukkoon ovat oppilaalle merkityksellisiä asioita, jotta kouluun on mukava tulla. On tärkeää keskustella lapsen kanssa muun muassa kaveriasioista, erilaisuudesta ja kiusaamisesta, sekä olla tietoinen lapsen tuntemuksista näissä asioissa. Aikuisen tehtävä on kysyä, olla kiinnostunut ja olla tietoinen. Näiden keskusteluiden olisi hyvä olla päivittäisiä - osa arjen rutiinia.

Minä koulukuraattorina yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa teen osani lasten koulunkäynnin turvaamiseksi ja edellä mainittujen, tärkeiden asioiden turvaamiseksi. Työ on yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Tavoitteena minulla koulukuraattorina on tukea oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä, sekä koko kouluyhteisön hyvinvointia. Olen koulussa ennen kaikkea oppilaita varten. Oppilas ohjautuu kuraattorin luokse joko omatoimisesti, opettajan tai muun yhteistyötahon ohjaamana tai vanhempien yhteydenoton kautta.

Toivon kaikille intoa ja jaksamista arjen rakentamiseen ja yhdessäolon hetkiin,

Mari Oikarinen

040 184 0469

mari.oikarinen@oulunkaari.com

Kuivaniemellä pääsääntöisesti perjantaisin