Valtarin koulu  

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää. Ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla, mutta yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä on vanhempien kasvatustyön tukeminen. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tarkoituksena on tukea yhdessä lapsen kasvua ja kehitystä.

Vanhemmat voivat omalla kiinnostuksellaan lapsen koulunkäyntiin sekä aktiivisuudellaan ja asioihin tarttumisellaan antaa lapselle sellaisen mallin, joka ohjaa lasta aktiivisen koululaisen rooliin. Yhteistyötä toteutetaan monin tavoin. Koululta lähetetään kutsu kotiin silloin, kun kyseessä on vanhempainilta tai jokin muu kodin ja koulun yhteinen tapahtuma.

Myös vanhemmat voivat halutessaan ehdottaa tapaamista. Tapaamisten aikana lapsen ja perheen kanssa sovitaan yhdessä, kuinka lapsen asioita hoidetaan. Jokainen lapsi tarvitsee tukea ja ohjausta yksilöllisesti. Säännöllisellä palautteella ja yhteistyöllä pyritään puuttumaan varhaisessa vaiheessa asioihin, joissa lapsi tarvitsee tukea. Tarpeelliset tukitoimet keskitetään koulun alkuun, koska varhainen puuttuminen auttaa lapsen sekä koko perheen jaksamista. Lapsilla on oikeus tukitoimiin!

Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten. Opettaja tarvitsee tietoa lapsesta voidakseen huomioida lapsen yksilöllisesti. On hyvä muistaa, että lapsi käyttäytyy eri tavoin koulussa kuin kotona. Koulussa lapsi huomioidaan yksilöllisesti ja hänelle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet. Koulussa toimitaan ryhmässä ja sen vuoksi sekä sosiaaliset- että ryhmätyötaidot painottuvat erityisesti. Vanhemmat eivät ole epäonnistuneet kasvattajina, vaikka lapsen kasvulle ja kehitykselle tarvittaisiin lisätukea. Jokaisella lapsella ja aikuisella on elämänsä aikana vaiheita, jolloin tarvitaan tukea lähipiiriltä

Luokanopettaja edustaa luokkansa oppilaita opetusta ja järjestyksenpitoa koskevissa asioissa. Luokanopettaja on oppilasta lähinnä oleva opettaja ja hänen puoleensa lapset ja heidän huoltajansa voivat kääntyä.

Tietyn oppiaineen opiskelua koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan tai rehtoriin.

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää. Koulua kehitetään yhteistyössä vanhempien kanssa. Yhteistyön tulee kouluyhteistyökomitean mietinnön mukaan:

• Antaa tietoa koulusta ja siten auttaa vanhempia lastensa koulutyön tukemisessa sekä antaa keskusteluaineksia.

• Antaa vanhemmille mahdollisuuksia vaikutta koulun tavoitteelliseen toimintaan.

• Lisätä vanhempien kasvatustietoa ja taitoja, sekä kasvattajan varmuutta ja vastuuta, antaa tunnetta, että vanhempien kasvatusvastuu on korvaamaton, välittää kasvatuskokemuksia vanhemmilta toisille, helpottaa kotikasvatusta sekä pitää yllä keskustelua kasvatuksesta.

• Mahdollistaa hyvien ihmissuhteiden solmiminen vanhempien, lasten ja kouluhenkilöstön kesken.

• Antaa sisältöä koululaisten vapaa-ajalle, kohottaa heidän elämänlaatuaan sekä auttaa juurtumista asuinympäristöön.

Koulussamme edellä mainittuja kouluyhteistyön periaatteita noudatetaan ja kehitetään.

Oppilaiden huoltajat kutsutaan syyslukukauden aikana keskustelemaan henkilökohtaisesti luokanopettajan kanssa lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Kevätlukukaudella huoltajat kutsutaan henkilökohtaiseen arviointikeskusteluun jossa oppilaan ja huoltajan kanssa käydään läpi annettavan lukuvuosiarvioinnin arvosanat ja perusteet.

Järjestämme vanhempainiltoja lukuvuoden aikana.