Valtarin koulu  

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja. Oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi.

Käyttäytymisen arvosanaa annettaessa voidaan soveltaa seuraavia kriteerejä:

Erinomainen 10

 • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin
 • toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa
 • osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa

Kiitettävä 9

 • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä
 • toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
 • käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen

Hyvä 8

 • käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla
 • noudattaa useimmiten koulun sääntöjä
 • käyttäytyy yleensä hyvin käytöstapojen mukaisesti
 • pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti, osaa toimia ryhmässä

Tyydyttävä 7

 • käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla, tuntee ja hyväksyy koulun säännöt
 • kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita, osaa tuetusti toimia ryhmässä

Kohtalainen 6

 • suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen
 • rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä
 • aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä
 • tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä

Välttävä 5

 • erittäin välinpitämätön käytös suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön
 • tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi

Hylätty 4

käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta