Valtarin koulu  

TIETOTEKNIIKKA

Opetuksen päätavoitteena on

 - opettaa oppilaat etsimään ja kriittisesti arvioimaan erilaisista lähteistä löytyviä tietoja, noudattamaan verkon hyväksyttyjä eettisiä periaatteita, kunnioittamaan tekijänoikeuksia, pitämään huolta tietoturvasta ja omasta tietosuojasta

- opettaa tärkeimpien työvälineohjelmien käytön perusteet

- esitellä tietotekniikan vaikutuksia ammatteihin, työn tekemiseen, yhteiskunnan muuttumiseen, yksilön oikeusturvaan (tietosuoja, yksityisyys) sekä kansainvälistymiseen

- tutustua ja oppia perusteita nykyaikaisen tietoliikennetekniikasta sekä sen avulla saatavista palveluista

- tutustua tietokoneiden ylläpitoon ja asennustoimenpiteisiin

 

Oppiaineen keskeiset sisällöt

 

- Tietokoneen käytön harjoittelu

- Tärkeimpien työkaluohjelmien (mm. Microsoft Office) käytön harjoittelu

- Tietoliikennetekniikkaan tutustuminen, tietopankkien ja tietoverkkojen käytön harjoittelu, joka tapahtuu internetin avulla

- Tiedonhankinta; internetin hakupalvelut ja tiedon kriittinen tulkinta

- Multimedia: kuvankäsittelyyn, äänenkäsittelyyn & videoeditointiin tutustuminen eri ohjelmien avulla

- Kotisivujen teon perusteet

- Tietokoneen osat, rakenne, ylläpito & asentaminen käytännön tekemisen avulla

- Tutustuminen eri käyttöjärjestelmiin

 

Opiskelun luonne ja opetuksen lähtökohtia

 

- Opiskelu on pääsääntöisesti oppilaskeskeistä tietokoneen käytön harjoittelua, pienimuotoisten projektiluonteisten tehtävien, tutkielmien, laskentamallien ja tietokantojen (kortistot) laatimista

- Sähköpostin ja nykyaikaisen tietoliikennetekniikan käyttöä opetuksen tukena.

 

Arviointi

 

- Arvioinnissa painotetaan oppilaan oman työn tulosten, tietokoneen käyttötaidon ja tietotekniikkaa kohtaan osoitettujen asenteiden arvioimista.