Valtarin koulu  

MAA- JA METSÄTALOUS

Maa- ja metsätalouden kurssin tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus Suomen maatalouden tilaan, kehittämiseen, merkitykseen sekä tulevaisuuden näkymiin. Oppilaan tulee myös hallita alaan liittyvää keskeistä sanastoa, lajistoa ja eläinten sekä kasvien hoitoa. Erätaito tutustuttaa oppilaat erätaitoihin.

Opetus pyritään järjestämään mahdollisimman käytännön läheiseksi käymällä esim. tilavierailuilla ja opintoretkillä sekä käytännön harjoitusten avulla.

 

8 lk

 

1. kurssi: Maanviljely

 

Suomi maatalousmaana

- maanviljelyn historiaa

- erot maan eri osien välillä

- erilaisia maatiloja

 

Maanviljelyn edellytykset

- maanviljelyn luontaiset edellytykset: ilmasto ja maaperä

- päivän pituus voimavarana

 

Viljelykasvit ja kasvintuhoojat

- yleisimmät viljelykasvit

- sadonmenetyksiä aiheuttavat kasvintuhoojat

- jalostus, geeniteknologia

 

Maanviljelijän vuosi

- viljelytoimet ja toimien erilaiset vaihtoehdot vuoden mittaan

- viljelykierto

- viljelijä ympäristön- ja oman terveytensä suojelijana

- viljelijän koneet, rakennukset ja tarvikkeet

- viljelijän paperityöt, tilan laatujärjestelmät

- viljelijä suunnitelmallisena yrittäjänä

 

Viljelijä ja maailma

- kestävä kehitys

- ruokaturva

- globaali maataloustuotteiden kaupan sääntely

 

2 kurssi: Kotieläimet ja maataloutta palvelevat organisaatiot

 

Kotieläimet kautta vuosien

- Kotieläin pidon historiaa Suomessa

- Kotieläintalous Suomessa nyt

 

Kotieläinryhmittäinen tarkastelu muflonista mehiläiseen

- ravinto ja hoito vuoden mittaan

- jalostus

- rakennukset, koneet

- kytkentä peltojen viljelykierron ja lannoituksen suunnitteluun

 

Kotieläintilan erityispiirteet

- ympäristökysymykset

- kotieläinten ja isäntäväen hyvinvointi

- kotieläintilan paperityöt, laatujärjestelmät, lomitusjärjestelmä

- jatkojalostus

 

Maataloutta palvelevat organisaatiot

- maatalouden viranomais- ja neuvontajärjestelmä

- vaikuttaminen ja etujen hankkiminen järjestöjen kautta

- maataloutta palveleva tutkimus ja seuranta

- ajankohtaisen tiedon hankinta

 

9 lk

 

3.kurssi: Metsätalous

 

Suomen metsät

- metsä- ja suotyypit

- metsävarat ja niiden kehitys

- metsien eroja pohjoisesta etelään, idästä länteen

 

Metsänhoito ja puunjalostus

- metsien käytön historiaa

- metsänhoidon vaiheet ja vaihtoehdot uudistamisesta päätehakkuuseen

- suunnittelun ja neuvonnan merkitys

- koneet

- jatkojalostuksen tuotekohtainen tarkastelu

 

Metsätalouden merkitys kansantaloudessa

- metsänhoito, puukauppa, jalostus, suunnittelu ja neuvonta työllistävät

- metsätuhot

- metsiensuojelu

- kansainvälistyvä metsätalous

 

Metsäympäristön suojelu

- metsätalouden ympäristövaikutukset

- lajien suojelu

- metsien moninaiskäyttö ja jokamiehen oikeudet

 

4.kurssi: Puutarhatalous

 

Suomalainen puutarhatalous

- puutarhatuotannon merkitys

- intensiivisyysero maanviljelyyn verrattuna

 

Avomaan puutarhatuotanto ja kasvihuonetuotanto

- ruokaa ja estetiikkaa lantusta hyasinttiin

- lajit ja lajikkeet

- käytännön viljelytoimet ja viljelykierto

- koneet ja rakennukset

- ympäristökysymykset

 

Kotipuutarha

- hyödyllinen harrastus suunnittelemalla

- kotipuutarhurin vuosi nurmikon, kasvimaan, hedelmäpuiden ja kukkapenkin äärellä

- sadon säilöntä ja varastointikysymykset

- kotipuutarhurin neuvontapalvelut

 

Erätaidot (8. Ja 9. lk)

 

Oppilas oppii erätaitojen perusteet, kiinnostus eräaiheisiin harrastuksiin herää

 

- suunnistaminen kartan ja kompassin avulla

- toiminta eksyttäessä

- tulenteko ja retkikeittimen käyttö

- turvallinen toiminta ja ensiaputaidot

- jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet

 

Luonnossa liikkuminen ja vaeltaminen

 

- liikkumistavat

- varusteet

- majoittuminen luonnossa

- vapaa-ajan kalastus

- kalastustavat ja paikat

- kalastusvälineet ja niiden valmistaminen

- kalastuslaki

 

Arviointi

 

Numeroarvosana, jossa kriteereinä ovat harrastuneisuus, kiinnostus, yhteistyökyky, työskentelyn aktiivisuus sekä opiskeltujen asioiden hallinta. Oppilaan aktiivisuus ja innostuneisuus vaikuttavat arvosanaan.