Valtarin koulu  

TEKNINEN TYÖ

Tavoitteet:

 

• Aikaisempien vuosiluokkien tavoitteita käsitellään syvällisemmin

• Oppilas oppii ymmärtämään suunnittelun merkityksen

• Oppilas oppii valitsemaan, työstämään ja liittämään erilaisia materiaaleja tarkoituksenmukaisin työvälinein ja rationaalisin menetelmin siten, että voi myöhemmin soveltaa tietoja ja taitoja arkielämän tilanteissa, jatko-opinnoissa ja harrastuksissa

• Oppilas oppii etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja ryhmässä

• Oppilas omaksuu positiivisen työsuojeluasenteen

• Oppilas oppii suunnitelmallista valmistus-, kunnostus- ja korjaustyöskentelyä

 

 Keskeiset sisällöt:

 

• Suunnittelu: visuaalinen suunnittelu ja hahmomallit

• Metallitekniikka: Metallin leikkaus ja työstömenetelmien perusteiden harjoittelua.

• Heikkovirtatekniikka ja elektroniikka: Tutustutaan elektroniikkatyön periaatteisiin käytännön toteutusten muodossa.

•  Puuntyöstötekniikka: Työkoneiden ja -välineiden turvallinen käyttö eri työvaiheissa. Puualan tuotteiden erilaiset liitos-, viimeistely- ja suojausmenetelmät.

•  Laiterakentelua

 

Opiskelun luonne:

 

•  työskentely on hyvin käytännön läheistä, johon liitetään teoriaa opetuksen ja oppilaan itseopiskelun muodossa

•  työskentelyssä painotetaan työvaihesuunnittelun merkitystä

•  työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että yhteistyössä ryhmän muiden oppilaiden kanssa

 

Arviointi:

 

Keskeiset arvioinnin kohteet ovat oppilaan ahkeruus, kiinnostuneisuus, kehittyminen ja työtaito. Valmistettavan työn arviointi perustuu tekniseen suunnitteluun (ohjattu suunnittelu, dokumentoitu), valmistamiseen ja itsearviointiin (käsityöprosessin ja sen tulosten pohdinta).

Oppilaille annetaan jatkuvaa suullista palautetta tehtävistä töistä ja asenteesta.