Valtarin koulu  

ILMAISUTAITO

Ilmaisutaidon opiskelun keskeinen tavoite on puheviestinnän ja ilmaisun perustaitojen

vahvistaminen ja syventäminen. Ilmaisuvalmiuksien ja -taitojen vahvistuminen on osa oppilaan

itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kehittymistä. Opetuksen sisältö liittyy nuorten omaan

elämään, ympärillämme tapahtuviin asioihin ja ilmiöihin sekä kirjallisuuteen.

 

Ilmaisutaidon opiskelu on erilaisten ilmaisumuotojen harjoittelua yksin, pareittain ja ryhmissä.

Tärkeässä osassa on ryhmän keskinäisen luottamuksen rakentaminen ja ryhmässä toimiminen.

Oppilaat harjoittelevat omien näkemysten esittämistä, palautteen antamista ja erilaisia draamallisia

ilmaisumuotoja. Ilmaisutaitoon voi liittyä myös erilaisten esitysten valmistaminen, mikäli ryhmä niin

haluaa.  Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan teatteriesityksiin.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

8. lk

 

- tutustumis- ja keskittymisharjoituksia

- aistiharjoituksia

- rentoutumisharjoituksia

- kehon ilmaisukeinoja: ilmeiden, eleiden ja liikkeiden käyttö ja merkitys

- teatteri-ilmaisun perusteita

- pienimuotoisia esityksiä ryhmän ideoista

 

9. lk

 

- äänenkäyttöharjoituksia

- liikkumis- ja improvisointiharjoituksia

- dramatisointiharjoituksia

- draaman ja teatterin käsitteitä ja työtapoja

- oman maan ja muiden kansojen kulttuureihin tutustumista kirjallisuuden ja draaman kautta

- luovaa kirjoittamista

 

ARVIOINTI

- Henkilökohtainen palaute, itsearviointi.

- Arviointi perustuu oppilaan jatkuvaan näyttöön ja osallistumiseen tunneilla.

- Arvioidaan numerolla 4-10.

- Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä oppimisprosessiin että valmiisiin tuotoksiin.