Valtarin koulu  

KASVATUSKESKUSTELU

Perusopetuslaki 35 a §

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

Miksi kasvatuskeskusteluja?

 • Kasvatuskeskustelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä
 • Menetelmän tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä vähentää koulun häiriökäyttäytymistä.
 • Tavoitteena on koulun toimintakulttuurin kehittäminen koulun arvojen ja toiminta-ajatuksen mukaiseksi

Tyypillisiä kasvatuskeskusteluaiheita ovat:

 • Oppituntien häirintä
 • Kotitehtävien laiminlyönti tai koulutarvikkeiden unohtaminen
 • Myöhästely oppitunneilta
 • Lunttaaminen ja väärentäminen
 • Oleilu käytävillä ulkovälituntien aikaan
 • Toisen omaisuuden varastaminen ja turmeleminen, ilkivalta
 • Tottelemattomuus henkilökuntaa kohtaan
 • Epäasiallinen käytös tai kielenkäyttö
 • Muu toistuva koulun sääntöjen rikkominen

 Kasvatuskeskustelun tavoitteet

 • Kasvatuskeskustelussa oppilaan käyttäytymistä tai tapaa toimia pyritään ohjaamaan ja hänen on itse mietittävä rikkomuksen seuraukset.
 • Samalla opetetaan vastuullisuutta ja otetaan vanhemmat mukaan yhteisiin kasvatusasioihin. Siinä avataan kasvun rajoja keskustelun kautta, jolloin oppilaalle tulee tunne, että hänestä huolehditaan, häntä kuunnellaan ja asiat otetaan vakavasti.
 • Mietitään yhdessä oppilaan kanssa oikea toimintamalli vastaaviin tilanteisiin jatkossa

Kodin osuus kasvatuskeskustelussa

Kun oppilas soittaa koululta kotiin ja ilmoittaa olevansa kasvatuskeskustelussa,

kysy:

 • Mitä on tapahtunut?
 • Miten aiot asian selvittää koulussa?
 • Kannusta lastasi hoitamaan asia kuntoon.

Kasvatuskeskustelulomake